Algemene voorwaarde Mollie Print

 • Mollie, Betaalservice
 • 1

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridische overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u, het bedrijf (waaronder in dit document ook moet worden begrepen “u” of “uw”) waarvan de gegevens op de registratiepagina zijn opgenomen onder ‘bedrijfsgegevens’ en Mollie B.V. (waaronder in dit document ook moeten worden begrepen “Mollie”, “wij”, “ons” of “onze”). In deze overeenkomst wordt naar u en ons gezamenlijk gerefereerd als Partijen.

Deze gebruiksvoorwaarden bestaan uit vijf onderdelen genummerd A tot en met  E.  De belangrijkste onderwerpen in ieder onderdeel zijn:

 1. Reikwijdte van deze Overeenkomst en een overzicht van de in dit document gebruikte definities;
 2. Beschrijving van onze rol versus uw rol, de werking van onze Betaalmodule en uw en onze verplichtingen bij het gebruik van de Betaalmodule;
 3. Voordat u onze Diensten kunt gebruiken, moet u zich bij ons registreren. U dient uw gegevens actueel te houden. Wij controleren uw gegevens en slaan deze op een veilige manier op;
 4. De maatregelen welke wij hebben genomen om de gelden welke we namens u van uw klanten ontvangen te beschermen. We zullen deze gelden regelmatig aan u uitbetalen (onder inhouding van onze tarieven) en we hebben onder voorwaarden het recht om een gedeelte van deze gelden gedurende langere tijd vast te houden;
 5. Algemene voorwaarden met betrekking tot contractduur en privacy.

ONDERDEEL A: ALGEMEEN

 

Artikel A.1       Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle (juridische) handelingen tussen u en Mollie en blijven van toepassing na het beëindigen van de Diensten, ongeacht of u deze beëindiging expliciet aan ons heeft gecommuniceerd. De toepasselijkheid van enige andere  (gebruiks)voorwaarden wordt expliciet verworpen, tenzij expliciet overeengekomen tussen partijen. Een afwijking van deze gebruiksvoorwaarden is alleen geldig indien deze schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.

Artikel A.2       Definities

In dit document hebben de navolgende definities de navolgende betekenis:

Account                    De rekening bij Mollie aangehouden op naam van het bedrijf waarvoor het bedrijf of waarvoor Mollie onder andere Betaalmethode(n) inschakelt, Transactie(s) registreert, Betaalmethoden en tegoeden bijhoudt;

Betaaldiensten De door Mollie geleverde diensten, welke via de website van het bedrijf gegeven opdrachten van Klanten tot betaling door Klanten voor producten en/of diensten van bedrijf afhandelen, zulks met behulp van de Betaalmodule;

Betaalinformatie Alle persoonlijke, financiële, kaart- of transactie-informatie behorend bij een Transactie welke is verwerkt middels de Betaalmodule;

 

Betaalmethode De manier waarop een Klant het bedrijf wenst te compenseren voor de geleverde of nog te leveren goederen of diensten. Deze manier van betalen dient door Mollie aangeboden te worden (aan het specifieke bedrijf), door de bedrijf aan zijn klant en daaruit voortvloeiende transacties dienen door de Betaalmodule verwerkt te kunnen worden;

Betaalmodule            Door Mollie ontwikkelde software waarmee:

 • Transacties ter verwerking kunnen worden aangeboden aan Financiële Instellingen, eventueel via één of meer Intermediairs;
 • Statusinformatie omtrent de verwerking van betalingen aan het bedrijf kan worden getoond en/of per email kan worden verzonden;
 • Het bedrijf met behulp van een toegangscode gegevens met betrekking tot Transacties kan raadplegen op het Dashboard;

Dashboard                Een door Mollie aan het bedrijf via een toegangscode ter beschikking gestelde webpagina, waarmee door Mollie geregistreerde gegevens over historische Transacties zijn in te zien door het bedrijf en waarin instellingen met betrekking tot de verstrekte dienstverlening door Mollie aan het bedrijf kunnen worden gewijzigd;

Diensten                   De Betaaldiensten;

DNB                           De Nederlandsche Bank;

Foutmelding(en) Een foutmelding welke er toe leidt dat u de Betaalmodule niet kan gebruiken op een wijze zoals bedoeld in deze Overeenkomst;

 

Financiële Instelling(en)

 

Eén of meerdere banken of kredietinstellingen waarop de Betaalmodule is aangesloten en die Transactie(s) verwerken waarvoor via de Betaalmodule opdracht is gegeven;

 

Intermediair(s) Iedere eventuele  Intermediair  tussen  Mollie  en  de  Financiële  Instellingen waaronder begrepen eigenaren van betaalproducten en – merken (zoals Currence, Visa, MasterCard en American Express)  evenals de door hun gebruikte netwerken voor het transport en de verwerking van transacties, rechterlijke of overheidsinstanties waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, De Nederlandsche Bank en de AFM;

Klant                         Uw klanten die wensen te betalen voor de door u aangeboden  producten en/of diensten middels de Betaalmodule;

Merk(en)                   Logo’s, merken, handelsnamen, slogans of andere aanduidingen van eigendom.

bedrijf                       Het bedrijf dat de Betaalmodule van Mollie wil gebruiken voor onder andere (doch niet uitsluitend) de verkoop van producten en/of diensten aan Klanten;

Mollie                        Mollie B.V., kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. Mollie beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder  toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB);

Oplossing                 Een remedie of alternatieve manier van werken voor een Foutmelding nadat een Foutmelding door Mollie is ontvangen en bevestigd, op een dusdanige manier dat de Betaalmodule de met het bedrijf afgesproken functionaliteit levert;

 

Overeenkomst          Deze gebruiksvoorwaarden welke een overeenkomst vormen tussen u en Mollie;

Partijen                     Zowel het bedrijf als Mollie;

Partij                         het bedrijf of Mollie;

 

Persoons- gegeven(s)

 

Zoals gedefinieerd in de Wbp;

 

SMP                           De Stichting Mollie Payments, kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. SMP ontvangt en beheert de namens de het bedrijf ontvangen gelden. SMP is als derdengeldenentiteit gelieerd aan Mollie B.V. en wordt derhalve door DNB in haar toezicht betrokken;

Storing                     Een onaangekondigde onderbreking of onbedoelde wijziging in de werking van de Betaalmodule welke er toe leidt dat de Betaalmodule niet de met het bedrijf afgesproken functionaliteit levert;

Tegoed                      De gelden welke door SMP zijn ontvangen namens het bedrijf en  waarop het bedrijf, onder aftrek van de kosten van Mollie en eventueel andere door Mollie in rekening te brengen bedragen of door Mollie vast te houden gelden ter afdekking van het risico van mogelijke Terugvordering(en);

Terugvordering Het ongedaan maken van een  transactie,  of  het  verzoek  daartoe,  gedaan door een Financiële Instelling of een Klant van een Financiële Instelling. Een dergelijke terugvordering heeft, afhankelijk van de gebruikte Betaalmethode vaak een eigen naam, zoals Storno (bij incasso) of Chargeback (bij credit cards);

Transactie(s)            Via de Website van het bedrijf gegeven opdracht van Klant(en) tot betaling door Klant(en) voor producten en/of diensten van het bedrijf, welke opdracht met behulp van de Betaalmodule ter financiële verwerking wordt aangeboden aan een of meer Financiële Instellingen;

 

Veiligheidsmaat- regelen

 

Alle procedures en maatregelen met als doel het risico op fraude bij het gebruik van de Betaalmodule door het bedrijf te reduceren. Dergelijke veiligheidsmaatregelen kunnen door Mollie worden geïmplementeerd of door het bedrijf via beleid, processen en/of systemen;

 

WBP                          De Wet bescherming persoonsgegevens;

Updates                    Software welke fouten in de Betaalmodule corrigeert;

Upgrades                  Software welke een aanvulling is op de functionaliteit en/of de  veiligheid van de Betaalmodule;

Voorwaarden            Deze gebruiksvoorwaarden welke een overeenkomst vormen tussen u en Mollie;

Website                     Een of meer door het bedrijf in stand gehouden websites of andere diensten, zoals apps voor mobiele telefoons.

ONDERDEEL B: MOLLIE’S DIENSTVERLENING

 

Artikel B.1       Mollie’s Rol

De diensten van Mollie stellen het bedrijf in staat om betalingen van haar klanten te accepteren in ruil voor de door het bedrijf geleverde producten en/of diensten. Mollie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door gebruikmaking van de Betaalmodule. Alvorens u gebruik kunt maken van de diensten van Mollie dient u zich bij Mollie te registreren door middel van het aanmaken van een account (zie onderdeel C: Registreren bij

 

Mollie). Een Mollie account stelt u in staat gebruik te maken van de Betaaldiensten en het Dashboard. Tijdens het leveren van Betaaldiensten treedt Mollie op als technische dienstverlener voor de Financiële Instelling die de uiteindelijke betaaldienst levert onder deze overeenkomst.

Mollie Connect is een dienst die u in staat stelt met diverse platformen te werken zodanig dat de platformen uw accountgegevens kunnen aanpassen, additionele diensten kunnen leveren of gegevens van uw Mollie account kunnen uitlezen en analyseren. Voor het gebruik van Mollie Connect is een separate overeenkomst beschikbaar (uitsluitend in het Engels).

Artikel B.2 Betaalmodule

Mollie zal zich inspannen om de Betaalmodule voor u beschikbaar te houden. Mollie kan  de volledige en permanente beschikbaarheid van de Betaalmodule echter niet garanderen. Mollie heeft daarbij het recht de Betaalmodule uit te schakelen vanwege onderhoud. Dit zal bij voorkeur ’s nachts plaatsvinden.

Voorts heeft Mollie het recht op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de Betaalmodule.  Mollie is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten specifiek voor het bedrijf te handhaven, te wijzigen en/of toe te voegen.

U staat er voor in en garandeert dat al uw activiteiten, zowel online als offline, voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en deze overeenkomst. U zorgt voor een correct gebruik van de Betaalmodule en de manier waarop de Betaalmodule wordt toegepast. U zult uw Klanten  informeren hoe zij de Betaalmodule op een juiste en veilige manier kunnen gebruiken.

U garandeert dat u geen handelingen verricht of nalaat – en ziet erop toe dat uw Klanten geen handelingen verrichten of nalaten - waarvan u weet of redelijkerwijs dient te weten dat  dit handelen of nalaten leidt tot een gebruik van de Betaalmodule dat strafbaar en/of onrechtmatig is, dan wel mogelijk schade veroorzaakt.

Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening aan u onmiddellijk te staken, toegang tot de Betaalmodule te ontzeggen en deze Overeenkomst te beëindigen indien wij (het vermoeden hebben dat) u handelt in strijd met deze overeenkomst. Mollie behoudt zich hierbij het recht voor om eventuele hierdoor geleden schade op u te verhalen.

Gebruik door het bedrijf op een wijze zoals hierna omschreven kwalificeert in ieder geval (doch niet uitsluitend) als strafbaar, onrechtmatig en/of schade veroorzakend als bedoeld in dit artikel in de volgende omstandigheden:

 • Koop en/of verkoop van goederen en/of diensten waarvan de aan- en/of verkoop in land van herkomst en/of het land waarin de goederen en/of diensten worden aangeboden, in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift of de goede zeden;
 • Het verkopen van producten en/of diensten door het bedrijf zonder die producten en/of diensten te (kunnen of willen) leveren aan Klant(en) binnen een redelijke termijn;
 • Gebruik van Persoonsgegevens in strijd met de Wbp, dan wel het onvoldoende informeren van Klanten op een wijze als bedoeld in de Wbp;
 • Hacking, phishing, onbevoegd binnendringen in de systeem- en/of netwerkinfrastructuur van Mollie, Financiële Instellingen, Intermediairs, Toeleveranciers en/of derden;
 • Het incasseren van betalingen zonder rechtsgeldige overeenkomst tussen het bedrijf en Klant;

 

 • Het opzettelijk misleiden van Klanten, Mollie, Financiële Instellingen, Intermediairs,

Toeleveranciers en/of derden; en

 • Het plegen van fraude dan wel het bijdragen aan en/of het toestaan van frauduleuze activiteiten.

Artikel B.3 Betaalmethoden

De Betaalmodule stelt uw Klanten in staat van verschillende Betaalmethoden gebruik te maken. Iedere Betaalmethode heeft zijn eigen kenmerken en voorwaarden, waaronder kosten(structuur), de manier en termijn waarop de uitbetaling plaatsvindt, de mogelijkheid die Klanten wordt geboden betalingen te betwisten en terugvorderen evenals de met de Betaalmethode geassocieerde (fraude) risico’s. Wij publiceren deze voorwaarden duidelijk op onze (openbare) website. Wanneer u een Betaalmethode inschakelt via het Dashboard gaan we ervan uit dat u de kenmerken en voorwaarden van die Betaalmethode begrijpt en accepteert. Mollie kan in de toekomst nieuwe Betaalmethoden toevoegen welke over het algemeen geactiveerd dienen te worden alvorens ze in de Betaalmodule gebruikt kunnen worden. Mollie behoudt zich het recht voor om Betaalmethoden  te verwijderen uit de Betaalmodule en kan het bedrijf het gebruik van een  specifieke Betaalmethode ontzeggen.

Artikel B.4 Transacties

Mollie verwerkt uitsluitend Transacties welke geautoriseerd zijn door de relevante Intermediair(s) en/of de Financiële Instelling welke betrokken zijn bij de specifieke Betaalmethode en/of Klant. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van de correctheid van de aan de Betaalmodule aangeboden Transactiegegevens in relatie tot de aanschaf van de producten en/of diensten.

Bij iedere Transactie is er uitsluitend sprake van een contractuele relatie tussen het bedrijf en Klant(en) enerzijds en een Financiële Instelling en Klant anderzijds. Mollie en SMP staan uitdrukkelijk buiten deze contractuele relaties en er ontstaan geen verplichtingen voor SMP en/of Mollie als gevolg van die contractuele relatie(s).

Artikel B.5 Terugvorderingen

Mollie geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Transacties welke geautoriseerd en afgerond zijn, maar welke in een later stadium in welke vorm dan ook worden teruggedraaid door de Klant of de Financiële Instelling. Dergelijke Terugvorderingen kunnen het gevolg zijn van (niet limitatief):

 • een geschil met de Klant;
 • ongeautoriseerde of onjuist geautoriseerde Transacties;
 • transacties die niet voldoen aan de regels van de het relevante transactie verwerkende netwerk of de betrokken kaartuitgevende instantie of deze Overeenkomst of welke  onwettig of verdacht geacht worden, of
 • andere redenen aangevoerd door het Kaartnetwerk, de Financiële instelling of de kaartuitgevende instelling van de Klant.

U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Terugvordering ongeacht de reden of de timing ervan, ook indien een terugvordering reeds is beëindigd. In het geval van een Terugvordering bent u onmiddellijk aansprakelijk jegens Mollie voor het gehele bedrag van de Terugvordering vermeerdert met eventuele kosten en boetes, inclusief de boetes die Mollie vanuit de Intermediair(s) en Financiële Instelling opgelegd zou kunnen krijgen. U stemt er mee in dat Mollie, en geeft Mollie daartoe hierbij toestemming, de totale vordering uit hoofde van de

 

Terugvordering kan verrekenen met uw vordering op Mollie, dan wel kan debiteren van de bij   Mollie bekende bankrekening welke gebruikt wordt voor de uitbetaling van Transacties. Indien  Mollie niet in staat is deze vordering zelf te innen, zult u Mollie op eerste verzoek het volledige bedrag uitbetalen.

In aanvulling op bovenstaande is Mollie gerechtigd, bij een vermoeden dat een bepaalde Transactie kan resulteren in een Terugvordering, het bedrag van de mogelijke Terugvordering vast te houden, dan wel in te houden op door u nog te ontvangen tegoeden, tot het moment waarop:

 • een Terugvordering is vastgesteld als gevolg van een klacht van een Klant, in welk geval de Financiële Instelling de gelden zal vasthouden;
 • onder de relevante wet- of regelgeving de periode is verstreken gedurende welke een Klant de bewuste Transactie kan betwisten; of
 • wij hebben bepaald dat een Terugvordering niet meer zal plaatsvinden.

U heeft de mogelijkheid om de u opgelegde Terugvorderingen te betwisten. Wij kunnen u hierbij assisteren door middel van notificaties en software. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onze rol of onze assistentie in het betwisten van de Terugvordering. U verklaart ons tijdig,  voor uw eigen rekening, te voorzien van de noodzakelijke informatie, om de Terugvordering te onderzoeken en te helpen oplossen. U geeft ons toestemming om relevante informatie te delen   met de kaarthouder, de kaart uitgevende instelling en de Financiële Instelling om een dispuut te helpen oplossen. U bent zich ervan bewust dat het ons niet tijdig voorzien van complete en  accurate informatie kan resulteren in een definitieve, onomkeerbare Terugvordering.

Indien de kaart uitgevende instelling of de relevante Intermediair(s) een dispuut niet in  uw voordeel beslechten, kunnen wij het bedrag van de Terugvordering en de daaraan gerelateerde kosten van u vorderen, zoals beschreven in deze Overeenkomst. We behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor ons onderzoek en de bemiddelende rol inzake Terugvorderingen.

Mollie, de Financiële Instellingen of de Intermediair(s) kunnen besluiten dat u verantwoordelijk  bent voor een excessief aantal Terugvorderingen. Een excessief aantal Terugvorderingen kan resulteren in aanvullende kosten en boetes. Ook kunnen ze leiden tot beperkingen in de wijze waarop u gebruik kunt maken van onze Diensten, waaronder maar niet beperkt tot:

 • wijzigingen in de voorwaarden voor en hoogte van een door Mollie vast te houden garantie;
 • verhoging van de in rekening gebrachte kosten;
 • vertraging in uitbetalingen, of
 • mogelijke schorsing of beëindiging van de door Mollie geleverde Diensten.

In het geval van een excessief aantal Terugvorderingen, kunnen de betrokken Financiële Instellingen en/of Intermediairs ook additionele controles en beperkingen doorvoeren in de verwerking van uw Transacties.

ONDERDEEL C: AANMELDING BIJ MOLLIE

 

Artikel C.1 Registratieprocess

De diensten van Mollie zijn uitsluitend beschikbaar voor bedrijven en expliciet niet voor natuurlijke personen die betalingen willen ontvangen in de persoonlijke, familie of huishoudelijke sfeer. U bent verplicht zich bij Mollie te registreren alvorens u gebruik kunt maken van onze Diensten. Tijdens  het registratieproces zal Mollie informatie over u verzamelen, waaronder uw naam, bedrijfs- en

 

eventueel handelsnaam, adresgegevens, email adres en telefoonnummer, nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en BTW nummer. Indien u zich registreert als een rechtspersoon, dient u ook informatie te verschaffen over de eigenaar van de rechtspersoon. Tevens dient in een dergelijk geval de registrerende persoon bevoegd te zijn te handelen namens de vennootschap en gemachtigd te zijn deze te binden aan deze Overeenkomst. U bevestigt dat u een ingezetene bent van het land dat u opgeeft bij de registratie en dat u bevoegd bent om zakelijke activiteiten te ontplooien in dat land.

U garandeert dat alle informatie welke u aan Mollie verstrekt compleet is en conform de waarheid en dat u uw informatie zoals geregistreerd bij ons actueel zult houden. U bent verplicht Mollie onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in bedrijfsnaam,  bedrijfsstatus,  bedrijfsstructuur, soort en omvang van de dienstverlening of enige andere relevante wijzigingen.

Mollie verschaft u een gebruikersnaam (partner ID) en een (tijdelijk) wachtwoord, dat u  in bepaalde gevallen dient te wijzigen bij de eerste keer dat u inlogt bij Mollie. De door Mollie verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen met niemand gedeeld worden. U bent verantwoordelijk voor schade voortkomend uit misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord en u zult Mollie onmiddellijk op de hoogte stellen van verlies, diefstal en/of misbruik daarvan.

Artikel C.2 Website(profielen)

U bent verplicht alle Websites (URLs) waarop de Betaaldiensten worden gebruikt bij Mollie te registreren. Dit kunt u doen door een websiteprofiel aan te maken in uw account voor iedere URL. Het is niet toegestaan om de Betaalmodule te gebruiken op andere websites dan die expliciet en voorafgaand aan gebruik bij Mollie zijn geregistreerd. Ook is het niet toegestaan om Transactie(s) via een ander websiteprofiel te initiëren dan het profiel behorend bij de website waarop de Transactie is geïnitieerd. Naast de URL dient u de handelsnaam te registreren waaronder u via deze site zaken doet. Deze informatie kan door Mollie gebruikt worden in de wijze waarop Transactie(s) op het rekeningafschrift van Klanten wordt weergegeven. Mollie is niet verantwoordelijk voor enige kosten voortkomend uit het feit dat Klanten de handelsnaam van een specifieke Transactie op hun rekeningafschrift niet herkennen.

U garandeert dat de website(s) die u registreert bij Mollie geen smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal of uitingen bevat. Mollie zal het gebruik van de Betaalmodule door dergelijke websites (na constatering) onmiddellijk beëindigen.

Daar waar u de voor Klanten beschikbare Betaalmethode(n) aangeeft, dit niet beperkt tot de betaalpagina van uw website, bent u verplicht alle door u aangeboden Betaalmethode(n) op te nemen en dient u de Merk(en) behorende bij de Betaalmethode te tonen zoals voorgeschreven  door de specifieke Betaalmethode. Geen van de Betaalmethode(n) of daaraan gekoppelde diensten mogen worden bekritiseerd of bewust verkeerd worden voorgesteld op de Website, noch is het u toegestaan om activiteiten te ontplooien welke de belangen of Merk(en) van Mollie of de Betaalmethode(n) schaden. Mollie mag in een dergelijk geval het gebruik van de Betaalmodule staken.

Artikel C.3 Controle en Acceptatie

Na registratie controleren wij uw identiteit en beoordelen wij het risico dat uw bedrijfsactiviteiten vormen voor Mollie op basis waarvan wij besluiten de Diensten wel of niet aan u beschikbaar te

 

stellen. Mollie kan hiervoor uw informatie, inclusief persoonsgegevens, delen met de Financiële Instelling, die haar eigen afweging kan maken ten aanzien van het gebruik van de Diensten. Voor deze controleactiviteiten kunnen we u vragen additionele informatie beschikbaar te stellen, waaronder financiële overzichten, facturen, vergunningen of andere door de overheid uitgegeven identificaties of toestemmingen. Door acceptatie van deze Overeenkomst geeft u ons en de Financiële Instelling toestemming om informatie over u op te vragen en deze informatie ter beschikking te stellen aan derden waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijven welke zich bezig houden met de registratie van kredietwaardigheid en andere informatieverschaffers. Tevens geeft u deze derden hierbij toestemming om dergelijke informatie over u aan ons te verschaffen. U bent zich ervan bewust dat dergelijke informatie (ook) uw naam, adres, (krediet)geschiedenis en andere data omvat. Mollie kan deze gegevens periodiek actualiseren om te bepalen of u doorlopend blijft voldoen aan onze voorwaarden.

U geeft Mollie hierbij toestemming om informatie over u en uw aanvraag (ongeacht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen) en uw Mollie account te delen met Financiële Instelling(en). Hieronder valt informatie:

 • over Transactie(s) zodat Mollie kan, en/of Financiële Instellingen kunnen, voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit wettelijke eisen of eisen van toezichthouders;
 • voor gebruik in relatie tot het beheer en onderhoud van de Diensten;
 • waarmee de gegevens over het bedrijf kunnen worden geregistreerd of geactualiseerd en waar de gegevens bijdragen aan een verbetering van de Diensten;
 • welke Mollie nodig heeft voor haar risicobeheersing.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we uw goedkeuring vragen om een inspectie te uwer kantore uit te voeren of om de (financiële) administratie in te zien voor zover deze betrekking (kunnen)  hebben op de mate en wijze waarop u aan deze Overeenkomst voldoet.

In het geval u niet binnen vijf (5) dagen voldoet aan onze verzoeken tot informatie kan dit leiden tot schorsing of beëindiging van uw Mollie-account.

Mollie kan uw informatie gebruiken om namens u een rekening aan te vragen bij de Financiële Instellingen of Intermediair(s) indien die benodigd is voor het verwerken van Transactie(s) via de Betaalmodule. In een dergelijk geval zal Mollie u informeren of een dergelijke rekening goed- of afgekeurd is.

Artikel C.4 Verboden activiteiten

U zult uitsluitend betalingen accepteren en via Mollie’s Betaalmodule verwerken voor rechtmatige verkoop van legale goederen en diensten. Er zijn bepaalde categorieën van bedrijven  en  activiteiten waarvoor de Diensten niet gebruikt kunnen worden. De meeste van deze categorieën worden opgelegd door de Financiële Instellingen en Intermediair(s) welke door Mollie gebruikt worden voor de verwerking van Transactie(s). Mollie houdt een lijst van verboden activiteiten bij en stelt deze op verzoek beschikbaar. Mollie kan deze lijst te allen tijde wijzigen en activiteiten verwijderen of toevoegen. Door registratie bij Mollie bevestigt u dat u onze Diensten niet zal gebruiken voor andere activiteiten dan die tijdens de registratie bij Mollie zijn goedgekeurd of expliciet achteraf door Mollie zijn goedgekeurd. Indien Mollie meent dan wel vermoedt dat u (desondanks) betalingen accepteert voor verboden activiteiten als bedoeld in deze overeenkomst, beëindigt u deze verboden activiteiten onmiddellijk. In geval van twijfel dient u contact op te  nemen met Mollie Support voor nadere informatie.

 

ONDERDEEL D:            UW TEGOEDEN EN UITBETALINGEN

 

Artikel D.1 Uw Tegoeden

Alle betalingen uitgevoerd door uw Klanten via een of meer Transactie(s) worden, na aftrek van de kosten welke ingehouden worden door de Financiële Instelling welke niet vervat zijn in de tarieven van Mollie, ontvangen door SMP. SMP een separate entiteit welke als enige doel heeft de gelden welke namens u ontvangen zijn, veilig te stellen. SMP houdt bedragen welke u aan Mollie verschuldigd bent voor Mollie en het restant voor u. Waar nodig geeft u hierbij aan Mollie de volmacht om alle betalingen welke betrekking hebben op uw Transacties(s) te ontvangen op de rekening(en) van SMP.

Artikel D.2 Waarborging Derdengelden

Partijen erkennen en stemmen in met het feit dat SMP gelden namens Partijen ontvangt en  bewaart op de wijze zoals geïnstrueerd door Mollie. SMP is niet gehouden de correctheid van deze instructies van Mollie te verifiëren. Iedere betaling gedaan door SMP is derhalve gedaan op instructie van Mollie en iedere incorrecte betaling is derhalve de consequentie van een incorrecte instructie daartoe door Mollie. Ieder verzoek van het bedrijf voor een betaling van een bedrag waar het bedrijf recht op heeft of recht op meent te hebben, zal derhalve een verzoek zijn aan Mollie en het bedrijf doet hierbij expliciet afstand van zijn recht om dat bedrag te eisen van SMP of juridische actie te ondernemen om een dergelijk bedrag van SMP te eisen.

Artikel D.3 Uitbetaling van Tegoeden

De uitbetaling van een Tegoed aan u wordt gedaan vanaf een drempelwaarde, veelal € 5, - (zegge: vijf euro). In het geval Mollie een verschil constateert in de aan u gedane betaling en het nog uitstaande Tegoed, behoudt Mollie zich het recht voor het verschil te verrekenen of de incorrecte betaling terug te vorderen tot de situatie is gecorrigeerd.

Mollie is gerechtigd de frequentie van uitbetalingen te wijzigen of Diensten en uitbetalingen (tijdelijk) te staken, dan wel transacties te annuleren, in het geval van klachten of in het geval Mollie onderzoek dient te doen in het geval er mogelijk sprake is van fraude (zie ook artikel D.4). Uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Betaalmodule blijven gedurende deze periode onverkort van kracht.

Artikel D.4 Fraude

Mollie levert de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en kunnen. Alle toezeggingen en verplichtingen van Mollie worden uitgevoerd naar beste vermogen.

Mollie heeft het recht deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel de Dienstverlening of uitbetalingen tijdelijk te staken in het geval van (een vermoeden van) fraude, indicaties van fraude en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. U zult via email of telefonisch hiervan op de hoogte worden  gesteld, tenzij een  dergelijke notificatie niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek; Mollie is niet aansprakelijk voor schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.

Artikel D.5 Veiligheid en Fraudemaatregelen

 

Mollie kan u veiligheidsprocedures en –maatregelen aanreiken of suggereren met het oog op het terugdringen van fraude. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen  omvatten welke ontwikkeld zijn door Mollie of door derden, inclusief maar niet beperkt tot, het introduceren van zogenaamde (two-factor) authenticatie voor het inloggen in het Dashboard. U stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en daaruit dat te kiezen wat  passend is voor uw activiteiten teneinde u te beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, aanvullende procedures en systemen te gebruiken welke niet door Mollie worden aangereikt. Het uitschakelen van of de weigering de veiligheidsmaatregelen en/of –procedures te gebruiken, verhoogt de kans op ongeautoriseerde transacties.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van verloren of gestolen kaarten waarmee goederen en/of diensten op uw Website worden aangeschaft. Mollie is niet verantwoordelijk voor en vrijwaart het bedrijf ook niet van verliezen of schade veroorzaakt door   het gebruik van verloren of gestolen data bij de Betaaldiensten. Dit heeft ook betrekking op verliezen welke ontstaan door het gebruik van verloren of gestolen creditcards om aankopen te doen via de Website van het bedrijf of veroorzaakt door het in verkeerde handen raken van de gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel D.5 Tarieven

Mollie brengt een tarief per (succesvolle) Transactie in rekening. De hoogte van de tarieven welke Mollie u in rekening brengt wordt getoond in uw Dashboard. Daar waar dit niet het geval is zal het basistarief van kracht zijn dat wordt getoond op de openbare website van Mollie.

Mollie is gerechtigd de tarieven eenzijdig aan te passen. Indien dit een verhoging van het tarief betreft, zullen wij dit ten minste 1 (in woorden één) maand voordat dit nieuwe tarief van kracht wordt schriftelijk of via email aan u meedelen. Indien u ons binnen 1 (in woorden één) maand na het ontvangen van deze informatie van Mollie schriftelijk of via email op de hoogte stelt van het feit dat u het niet eens bent met deze verhoging, heeft u het recht deze Overeenkomst per de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt te beëindigen. Zonder bericht van uw kant en/of het uitblijven van het opzeggen van de Overeenkomst, zal de tariefsverhoging van kracht worden per de datum zoals door Mollie initieel vastgesteld.

Indien Mollie klachten ontvangt over het bedrijf en dergelijke klachten maken een onderzoek of andere activiteiten uitgevoerd door Mollie noodzakelijk, zulks te bepalen door Mollie, dan heeft Mollie het recht u additionele kosten in rekening te brengen voor dit onderzoek of de andere activiteiten.

Alle tarieven genoemd in deze Overeenkomst of op de site van Mollie zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij expliciet anders vermeld.

ONDERDEEL E: ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel E.1 Derdenbeding

Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tevens een derdenbeding (als bedoeld in artikel 6:253 BW) inhoudt voor en ten behoeve van SMP. Rechten van Partijen onder deze Overeenkomst behoeven geen goedkeuring van enige derde partij.

Artikel E.2 Verklaring en Verplichtingen Bedrijf inzake de Beveiliging van Gegevens

 

U bent verantwoordelijk voor het opnemen van de volgende informatie op uw site in een duidelijke en ondubbelzinnige manier:

 • uw contactinformatie (of dat van de klantenservice) bestaande uit (ten minste) adres, telefoonnummer en emailadres;
 • informatie inzake de prijzen van uw producten en/of diensten;
 • bezorginformatie, met name tijdslijnen en kosten;
 • betalingsvoorwaarden;
 • waar relevant, informatie inzake abonnementen, de duur van een abonnement en de wijze waarop deze kan worden opgezegd.

U zult ook duidelijk en pro-actief enige vertraging in bezorging of het annuleren van een order communiceren.

U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de data op uw Website(s), via uw app of anderzijds in uw bezit. U stemt er mee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving ziend op het verzamelen, beveiligd opslaan en verspreiding van Betaalgegevens op uw site of via uw app. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot uw zakelijke activiteiten. U zult te allen tijde voldoen  aan de regels zoals vastgelegd in de (relevante delen van de) Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS) en de Payment Application Data Security Standards (PA-DSS). Indien (desondanks) toch sprake is van een zogenoemde ‘Account Data Compromise’ (ADC), bent u hiervoor aansprakelijk. In het geval Mollie en/of een intermediair onderzoek doet naar aanleiding van een ADC en aan dit onderzoek kosten zijn verbonden, accepteert u deze kosten bij dezen en   bij voorbaat.

Informatie over de standaarden met betrekking tot PCI-DSS kan gevonden worden op de Website van de PCI Council.

Indien Mollie het nodig acht om te controleren of u voldoet aan genoemde PCI-regelgeving, zult u per omgaande de documentatie verstrekken waaruit dit duidelijk en ondubbelzinnig blijkt. U verklaart alleen gebruik te maken van toeleveranciers die voldoen aan de PCI-standaarden waar  het gaat om de opslag en het transport van Betaaldata met name, maar niet  uitsluitend,  betrekking hebbend op het kaartnummer (het zogenaamde Primary Account Number of PAN), de expiratie data van kaarten en de CVV2 code. U wordt aangeraden dergelijke data in het geheel niet op te slaan en bent zich ervan bewust dat het te allen tijde strikt verboden is de CVV2 in enige  vorm op te slaan.

In het geval van (het vermoeden van) een datalek bij uw organisatie waar  mogelijk  Betaalgegevens bij betrokken zijn, dient u Mollie onverwijld op de hoogte te stellen van dit datalek. Mollie of de Financiële Instelling kunnen om additionele informatie verzoeken met betrekking tot dit datalek in welk geval u dergelijke informatie per omgaande zult verstrekken.

Artikel E.3 Privacy

Mollie zal Persoonsgegevens welke zij tot haar beschikking heeft alleen verwerken voor het uitvoeren van haar Dienstverlening. Mollie zal Persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden, met uitzondering van de gegevens welke geregistreerd zijn bij een websiteprofiel (deze kunnen op het bankafschrift van een Klant verschijnen).

 

Mollie is geregisteerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1449126. Het bedrijf heeft het recht om, op verzoek, zijn Personeelsgegevens welke Mollie heeft geregistreerd in te zien. U garandeert dat u voldoet aan alle vereisten die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van Persoonsgegevens zoals deze aan de Betaalmodule worden aangeboden door u als bedrijf of door uw klanten. In het geval dat u niet voldoet aan voorgaande verplichting of in het geval dat een Intermediair of Financiële Instelling, rechter of overheidsinstelling dit verzoekt of vereist van Mollie, zal Mollie gerechtigd zijn haar verplichtingen jegens het bedrijf op te schorten.

Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de Betaalgegevens welke zij in haar bezit heeft en zal alle, uit commercieel oogpunt redelijke, administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw Persoons- en Betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijziging. Ondanks voorgaande kan Mollie niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn de door Mollie genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen en de Persoons- en/of Betaalgegevens gebruiken voor malafide doeleinden. U accepteert dit risico als u ons Persoonsgegevens van u en uw Klanten verstrekt.

Artikel E.4 Geheimhouding

Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter  heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van een overeenkomst.

Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst,  wordt  onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere  Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of  ander nadeel door de andere Partij.

Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.

Partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere Partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving, dan wel die Mollie verplicht is aan een Intermediair aan te leveren op basis van met zodanige Intermediair gemaakte afspraken.

Mollie is gerechtigd informatie (inclusief vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan een Intermediair en/of een Financiële Instelling in het geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van de Betaalmodule en/of op verzoek van een Intermediair en/of Financiële Instelling.

Artikel E.5 Vrijwaring

 

Het bedrijf vrijwaart Mollie en SMP voor aanspraken (alsmede alle kosten die in het kader van een dergelijke aanspraak door Mollie gemaakt worden) van Klanten, Financiële Instellingen, Intermediairs en/of derden voortvloeiend uit:

 • misbruik door het bedrijf van de Betaalmodule, zoals gedefinieerd in artikel B.2;
 • gebreken aan de Website en/of gebreken aan de door het bedrijf aangeboden producten en/of diensten;
 • het niet-nakomen door het bedrijf van verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, de Wbp;
 • niet-nakoming en/of onrechtmatig handelen in de ruimste zin van het woord door het bedrijf ten opzichte van Klanten en/of derden.

Artikel E.6 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidstelling van Mollie dient schriftelijk te gebeuren nadat Mollie een redelijke periode heeft gekregen om een passende oplossing te bieden. Indien Mollie aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door het bedrijf geleden schade, zal Mollie slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade.  Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste (investerings)kansen, gemiste besparingen.

Indien en voor zover Mollie aansprakelijk is jegens het bedrijf, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat het bedrijf ter zake van deze Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan Mollie heeft voldaan in de vorm van in rekening gebrachte tarieven. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden,  is de aansprakelijkheid van Mollie beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Mollie ontvangen bedragen krachtens Overeenkomst, exclusief BTW. De aansprakelijkheid van Mollie is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als één

 • incident. Iedere claim tegen Mollie verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan het bedrijf is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Mollie.

Artikel E.7 Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Mollie en de door Mollie ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen in geval van overmacht. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Mollie liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan  Mollie in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, Financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Mollie ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Mollie, het bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen toebehoren en/of waarvan Mollie, het bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk

 

is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan  Mollie of  door haar ingeschakelde derden.

Artikel E.8 Intellectueel Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van het platform of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij Mollie.

Het bedrijf heeft een gebruiksrecht ten aanzien van een Dienst voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden doet overigens enig recht aan het bedrijf toekomen ten aanzien van het platform en/of de Betaalmodule of daarmee verband houdende zaken.

Het bedrijf heeft nimmer het recht om enige aanpassing op het platform en/of de Betaalmodule te maken, noch heeft het bedrijf het recht enige kopie daarvan te maken, het platform en/of de Betaalmodule te decompileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.

Artikel E.9 Klachten, Storingen en Ondersteuning

Wanneer het bedrijf een probleem constateert waardoor de Betaalmodule niet te gebruiken is op de wijze als bepaald in de Overeenkomst, dient het bedrijf dit zo snel mogelijk te melden bij Mollie. Mollie zal de melding verwerken in haar registratiesysteem en zich vervolgens maximaal inzetten om binnen een redelijke termijn tot een remedie of workaround te komen voor een Storing, zodat de Betaalmodule weer de overeengekomen functionaliteit biedt. Mollie zal zich gedurende kantooruren beschikbaar houden voor een redelijk niveau van technische ondersteuning aan het bedrijf bij het gebruik van de Betaalmodule.

Het bedrijf is zelf als enige verantwoordelijk voor ondersteuning aan Klanten. Het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om binnen twee (2) werkdagen te antwoorden op een email van Klanten waar de vragen in de email betrekking hebben op het gebruik van de Betaalmodule.

Het bedrijf dient Mollie zo snel mogelijk na constatering op de hoogte te stellen van een Storing. In het geval van een Storing, dient het volgende protocol gevolgd te worden:

 • het bedrijf dient Mollie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de Storing;
 • Mollie zal zorgdragen voor de registratie en zal het bedrijf voorzien van  een ticket(nummer) als referentie naar de Storing;
 • Mollie zal een onderzoek starten naar de Storing en zich inspannen binnen een redelijke tijd tot een Oplossing te komen;
 • Mollie zal het bedrijf informeren over de gerealiseerde Oplossing.

Artikel E.10 Verklaringen omtrent Financiële Instellingen

De volgende Financiële Instellingen treden op als verwerker:

 • Voor Transacties verwerkt onder de merken van Mastercard en Visa: Valitor hf, kantoorhoudend Laugavegur 77 - 101 Reykjavík, Sími 525-2000, IJsland met telefoonnummer +354 525 2000;

 

 • Voor Transacties onder het American Express merk worden verwerkt door American Express Travel Related Services Company INC en/of American Express Payment Services Limited, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam-Zuidoost, telefoon: +31 20 504 8504.

Beide Financiële Instellingen verklaren dat:

 • zij de betrokken partij(en) zijn die over de licenties beschikken om de verwerking van genoemde Transactie(s) aan het bedrijf aan te bieden;
 • zij in die hoedanigheid onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 • zij verantwoordelijk zijn om het bedrijf op de hoogte te stellen van de regels waaraan het bedrijf dient te voldoen uit hoofde van de genoemde merken, maar dat deze informatie via Mollie aan de het bedrijf kan worden verstrekt;
 • zij verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke uitbetaling van tegoeden;
 • zij verantwoordelijk zijn voor alle gelden welke in tijdelijk worden vastgehouden als garantie voor mogelijke Terugvorderingen (zie hiervoor artikel B.5).

Artikel E.11     Duur, einde en overdracht van deze Overeenkomst

Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment waarop het bedrijf deze Overeenkomst (online) heeft geaccepteerd. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Iedere   Partij heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, daarbij een termijn in acht te nemen van ten minste één (1) kalendermaand. Iedere partij kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang (schriftelijk) beëindigen in het geval de andere Partij:

 • failliet is verklaard, uitstel van betaling is verleend, haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt of is geliquideerd;
 • gedurende een periode van 30 (zegge: dertig) dagen niet meer aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst heeft voldaan en daartoe (schriftelijk) in gebreke is gesteld door de andere Partij.

Artikel E.12     Diverse overige bepalingen

Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle vorige overeenkomsten welke terzake aangegaan zijn tussen Partijen, ongeacht of deze overeenkomsten mondeling zijn gemaakt of schriftelijk zijn vastgelegd.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en Partijen zullen geschillen voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam. Indien de rechtbank artikelen uit deze Overeenkomst ongeldig verklaard, blijven de overige artikelen ongewijzigd van kracht.

Mollie heeft het recht bepaalde diensten of delen van diensten uit te besteden aan derde partijen.

Overdracht door het bedrijf van deze Overeenkomst of de daarin vervatte rechten  en  verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mollie, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden. Het bedrijf verleent bij deze bij voorbaat toestemming aan Mollie, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door Mollie gewenst moment, aan een door Mollie aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt het bedrijf zich tevens om voorgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.

 


Was dit antwoord nuttig?

« Terug